Home » อัฏฐสุตรา by วินทร์ เลียววาริณ
อัฏฐสุตรา วินทร์ เลียววาริณ

อัฏฐสุตรา

วินทร์ เลียววาริณ

Published
ISBN : 9786169036739
Paperback
239 pages
Enter the sum

 About the Book 

โลกศตวรรษที 21 กำลังระอดวยความขัดแยงทางการเมือง สงครามโลกครังทีสามกำลังจะอุบัตเขน ในหวงยามแหงวิกฤติ ณ มุมหนึงของทะเลทรายรกรางในจีน นักโบราณคดีกลุมหนึงขุดพบสุสานของกษัตริยจีนโบราณผูใหกำเนิดศาสตรอีจิง รากเหงาของวิถีชีวิตตะวันออก สิงทีพวกเขาคนพบนาตืMoreโลกศตวรรษที่ 21 กำลังระอด้วยความขัดแย้งทางการเมือง สงครามโลกครั้งที่สามกำลังจะอุบัตเข้น ในห้วงยามแห่งวิกฤติ ณ มุมหนึ่งของทะเลทรายรกร้างในจีน นักโบราณคดีกลุ่มหนึ่งขุดพบสุสานของกษัตริย์จีนโบราณผู้ให้กำเนิดศาสตร์อี้จิง รากเหง้าของวิถีชีวิตตะวันออก สิ่งที่พวกเขาค้นพบน่าตื่นตะลึง สันนิษฐานว่ามันคือประดิษฐกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามเวลา หรืออาจเป็นผลงานของสิ่งทรงภูมิปัญญาจากต่างดาว! ความหวังเดียวของพวกเขาในการไขความลับของวัตถุนี้ตกอยู่ที่นักคณิตศาสตร์อัจฉริยะผู้หนึ่งกับเวลาเพียง 48 ชั่วโมงที่จะไขรหัสลับแห่ง อัฏฐสุตรา ซึ่งอาจเปลี่ยนโฉมหน้าของมนุษยชาติตลอดกาล!